بخش های قابل تغییر در ۴ سایز مختلف

چسب های قابل تنظیم

چسب های قابل تنظیم

دارای مکعب موبیدرم درشت

دارای ساختار نیمه باز

دارای ساختار نیمه باز

باتوجه به یکسان نبودن لنف ادم در دست بیمار میتواند بسته به حجم دست سایز آستین را در قسمت های محتلف کنترل نمایید

قابلیت باز و بسته کردن  آستین به راحتی توسط چسب های مخصوص

تغییر سایز آستین در بخش های متخلف جهت جلوگیری از حرکت ادم دست

آستین موبیدرم دارای ساختار نیمه با (لوله‌ای) است که باعث راحتی در پوشیدن و استفاده می‌گردد

آستین موبیدرم دارای ساختار نیمه با (لوله‌ای) است که باعث راحتی در پوشیدن و استفاده می‌گردد

آستین موبیدرم دارای ساختار نیمه با (لوله‌ای) است که باعث راحتی در پوشیدن و استفاده می‌گردد