مرور رده

درمان سرطان

تومور بدخیم یا سرطان چیست ؟

معرفی سرطان تمام بدن ما از سلول ساخته شده است. سلول ها بسیار کوچک هستند و فقط به وسیله میکروسکوپ دیده می شوند. در حالت طبیعی سلول های بدن طبق قاعده اصلی تکثیر می شوند. برنامه ریزی سلولها به این صورت است که هر سلول چرخه حیاتی مشخصی دارد سلول…